Adres

Brugstraat 29
1775 BC Middenmeer
tel. 0227-501696

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


ma: gesloten
Di t/m Vr: 7.30-12.30 en 13.00 tot 18.00
Za       : 10.00-16.00

Algemene voorwaarden

 

            Algemene voorwaarden Braak BV

            Definities

A.        Gebruiker algemene voorwaarden: Braak B.V.

B.         Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Braak B.V. een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

C.         Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Braak B.V. uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht uitvoeren, maken, repareren en monteren van zeilen en dekkleden, tevens kleinhandel in zonweringen en het leveren van zeilen voor jachten, boottenten en transportbanden voor de agrarische sector, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel particulieren, bedrijven en instellingen. 

D.        Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Braak B.V. ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Braak B.V. vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers.

1.        Algemeen 

1.1            Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Braak B.V. vervallen. 

1.2            Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Braak B.V. schriftelijk en/of mondeling is bevestigd. Bedingen, die de kern van de prestatie willen weergeven worden nader overeengekomen middels een door Braak B.V. op te stellen mondelinge en/of schriftelijke opdracht bevestiging.

 1.3          Afspraken met personeel binden Braak B.V. niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd. 

1.4           De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Braak B.V., van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen, een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende. 

1.5            Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd. 

1.6            Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Braak B.V. met haar opdrachtgever te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgever van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Braak B.V. een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt,  goederen van hem wenst te kopen of koopt, goederen van hem wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van ander aard met hem wenst te sluiten of sluit. 

1.7            Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Braak B.V. slechts, indien deze door hem uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.  

2.            Offertes  

2.1            Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, Braak B.V. is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk en/of mondeling heeft bevestigd. 

2.2            Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts  als richtprijs, de daadwerkelijk door Braak B.V. gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Braak B.V. gemaakte kosten zullen worden doorberekend. 

2.3            Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

2.4            De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.          

2.5        Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Braak B.V. niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd. 

2.6            Indien een opdracht uitblijft, behoudt Braak B.V. zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekent.  

2.7            Wijziging van opgeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Braak B.V. gerechtigd zijn om opgetreden verhoudingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Braak B.V. kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. 

 2.8            Indien de uitvoering van enig werk, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Braak B.V. wordt opgedragen, is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Braak B.V. terug te zenden, bij gebreke waarvan Braak B.V. het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.  

3.         Opdrachten  

3.1            Een opdracht bindt de opdrachtgever. Braak B.V. is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Braak B.V. kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.  

3.2            De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Braak B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon of via email opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Braak B.V. zijn bevestigd.  

3.3            Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Braak B.V. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. 

 3.4            Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijs opgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. 

 3.5            Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Braak B.V. eerst na schriftelijke acceptatie. 

 3.6            Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 

3.7            Braak B.V. behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

 3.8            Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd. 

3.9            Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

 3.10           Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.

 3.11           Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 24 uur voor aanvang van de opdracht, deze annuleert heeft Braak B.V. recht op een niet voor matiging vatbare en onmiddellijk opeisbare boete van 500 euro.

 4.            Levering en uitvoering van de opdracht 

4.1            In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Braak B.V., behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Braak B.V., niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens. 

4.2            Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Braak B.V., tenzij door zijn of haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

 4.3            Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geïnde tijd, afhankelijk van weersinvloeden. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Braak B.V. enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Braak B.V. bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Braak B.V. schriftelijk is bevestigd.

 4.4            Het eventueel door Braak B.V. te verwerken materiaal, goederen en/of de door Braak B.V. te verwerken gegevens, c.q. logo’s, dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door hem aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Braak B.V. een niet-franco zending te weigeren.

 4.5            Overeengekomen termijnen gelden slecht indien en voor zover het te verwerken materiaal, goederen, etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, c.q. logo’s, op de overeengekomen tijd bij Braak B.V. wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.

 4.6            Alle leveringstijden worden door Braak B.V. steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Braak B.V. eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. 

4.7            Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever even wel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Braak B.V. kennis geeft, onverminderd het recht van Braak B.V. om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Braak B.V. omgaand uitspraak doet of zij al of met van dit recht gebruik wenst te maken. 

4.8           Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Braak B.V. voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Braak B.V. het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling  en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van hem recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Braak B.V. verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar. 

4.9            Braak B.V. is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Braak B.V. een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. 

4.10           Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Braak B.V. bij opdrachtgever te werk gesteld of met door of namens Braak B.V. bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel en/of derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van  2000,-  euro voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt. 

4.11           Indien Braak B.V. goederen of gegevens (al dan niet door Braak B.V. vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Braak B.V. gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen goederen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Braak B.V. ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.12           Braak B.V. verplicht zich de zijn of haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit  te voeren, bij handwerken kunnen onregelmatigheden onvermijdelijk zijn, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

 4.13           Indien tijdens de uitvoering van een door Braak B.V. aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Braak B.V. onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Braak B.V. het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer-of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Braak B.V. reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

 5.              Overschrijding leveringstermijn 

5.1       Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt  vertraagd, kan door  Braak B.V. over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen vertraging ware opgetreden, zou zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor het gereedmaken van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd. 

5.2       De met Braak B.V. overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 5.3       Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig zullen gelden: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, oorlog, mobilisatie, weersomstandigheden, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties en ziekte, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Braak B.V. door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Braak B.V. van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden. 

5.4      Ingeval van overmacht zal Braak B.V. daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Braak B.V. het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 6.              Klachten en Garantie 

6.1    De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. 

6.2    Openbaart zich binnen 6 maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet. 

6.3    In afwijking van de in lid 2 genoemde periode van zes maanden en behoudens eventuele andersluidende afspraken tussen partijen gelden voor de onderstaande producten tenminste de volgende (garantie)perioden: 

           a.   op buitenzonweringen, rolluiken                                         2 jaar 

           b.   op binnenzonweringen                                                         1 jaar 

           c.   op het motorische gedeelte                                               3 jaar. 

6.4    De garantie zoals bedoeld in lid 2 en 3 vervalt, als:     

  • De gebreken aan het werk niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, bij voorkeur telefonisch, schriftelijk op per mail aan de ondernemer zijn gemeld.
  • De gebreken het gevolg zijn van normale slijtage.
  • De gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door buiten komende oorzaken.
  • Het gebrek geen gevolg is van het werk.
  • De gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
  • De gebreken zijn ontstaan doordat het scherm uithing bij langdurige regen of enorme wind.               

7.      Aansprakelijkheid

7.1       Braak B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak  ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Braak B.V. te verrichten werkzaamheden of levering, of een evenredig deel daar van. 

7.2       Opdrachtgever is gehouden Braak B.V. schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Braak B.V. instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde. 

7.3           Indien een opdrachtgever tot levering of tot uitvoering van rekening van tweede of meer natuurlijk of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting. 

7.4       Braak B.V. verplicht zich door opdrachtgever ter verwerking geleverde goederen en/of  materialen als mede de van opdrachtgever ontvangen tekeningen, ontwerpen en filmmateriaal als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. 

7.5       Adviezen worden door Braak B.V. naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, indirect voortvloeide uit de inhoud van de door hem gegeven adviezen. 

7.6        Evenmin aanvaardt Braak B.V. enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welk niet uitdrukkelijk aan Braak B.V. zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

 7.8      In geen geval zal Braak B.V. verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, anders dan door eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen

 7.9      Braak B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.         

7.10        Braak B.V. aanvaardt voor door hem opgestelde begrotingen en prognoses geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen. 

8.        Eigendomsvoorbehoud                   

8.1           Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Braak B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen:

  •  de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
  •  de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Braak B.V. verrichte of te verrichten  diensten:
  •  eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en). 

8.2           Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Braak B.V. voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien goederen zijn verwerkt  dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Braak B.V. zouden worden onttrokken. 

8.3           Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Braak B.V. de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Braak B.V. zal cederen. Opdrachtgever verleent Braak B.V. reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan. 

8.4           Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derden. 

8.5           Braak B.V. is ten alle tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of dien houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Braak B.V. niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 500 euro voor elke dag , dat hij in gebreke blijft. 

9.        Eigendomsrecht en copyright

 9.1           Braak B.V. behoudt het auteur recht van de door haar ontworpen c.q .tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft. 

9.2           Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan  te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.

 9.3           Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Braak B.V. afkomstige of door Braak B.V. gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc, worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Braak B.V., een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen  etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten – openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen –is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Braak B.V. voorbehouden. Bij het niet nakomen van het in sub 9.3 vermelde, kan Braak B.V. overtreder een boete per overtreding van 2000 Euro opleggen. 

10.      Betalingen    

10.1        Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de menig van Braak B.V. daarvoor in aanmerking komt, kan zijn betaling c.q . vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Braak B.V. is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of dezen tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen. 

10.2     Alle betalingen dienen te geschieden à contant voor particulieren en binnen veertien dagen na factuurdatum voor bedrijven, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Euromunt munt. 

10.3     Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrecht wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand. Indien en voorzover het wettelijk rentepercentage hoger of lager is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend. 

10.4    Alle kosten zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, welke Braak B.V. moet maken ter effectuering van haar rechten,  zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van 125 euro. 

10.5    Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Braak B.V. doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerst verzoek van Braak B.V. zijn uit deze transactie verkregen vordering (en) op derden aan Braak B.V. cederen. Opdrachtgever verleent Braak B.V. reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering (en) over te gaan. 

10.6    Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Braak B.V. het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Braak B.V. te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens te krijgen terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling, dient plaats te vinden, indien Braak B.V. aanleiding ziet zulks te verlangen. 

10.7    Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op. 

11.  Eigendomsvoorbehoud

11.1    Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde materialen zolang de consument tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst.       

12.       Geschillen   

12.1     Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. 

12.2     Op alle overeenkomsten en transacties van Braak B.V. is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 

13.3     Alle geschillen, hoe dan ook genaamd zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende, en rechtsprekende lichamen.

 13.       Slotbepaling 

13.1     In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Braak BV.